„Matka Slova”

Sedembolestný ruženec Matky Božej v Kibeho

Modlitba ruženca k siedmim bolestiam Najsvätejšej Panny Márii

 

Medzi charaktaristické aspektmi, ktoré naznačujú špecifickosť zjavení v Kibeho, patrí Sedembolestný ruženec Najsvätejšej Panny Mária. Tento ruženec nás naučila sama Panna Mária, prostredníctvom Marie Claire Mukangango, keď sa jej zjavila 6. marca 1982. V tento deň jej Najsvätejšia Panna určila misiu šírenia ho na celý svet.

V prvých dňoch Panna Mária prosila Marie Claire, aby sa sama modlila ruženec, aspoň dva razy do týždňa, predovšetkým v utorok a v piatok. V utorok, preto že v ten deň sa jej Ona zjavila, a v piatok, preto že všetci kresťania sú v tento deň pozvaní zvlášť rozjímať nad Utrpením nášho Pána. Potom ju mnohokrát Panna Mária prosila, aby sa modlila sedembolestný ruženec nahlas, aby tí , korí ju počujú, sa ho mohli naučiť.

 

Modlitba ruženca k Sedembolestnej Panne Márii v Kibeho


Tento ruženec sa dostal na svetlo sveta 3. marca 1982 v Kibeho, počas zjavení, kedy Panna Mária prisľúbila Marie Claire Mukangango, že ju naučí modliť sa ho. Panna naučila túto modlitbu svoje deti potom, ako mnohokrát prosila (v čase zjavení Alphonsinu a Nathaliu), aby prijali utrpenie a ihneď sa obrátili. Sedembolestný ruženec nám bol pripomenutý, aby sme pomohli srdcu pocítiť túžbu po zmene a okamžitom obrátení. Marie Claire objasnila, že ruženec nám má pomôcť rozjímať nad umučením Ježiša a veľkým utrpením Jeho Matky. Ak sa ho budeme dobre modliť, môže spôsobiť, že v našich srdciach sa zjaví sila strachu pred hriechmi a vzdialime sa od neho, pretože to hriech vešia Krista na kríž. Kto k nemu pristupuje zodpovedne, cíti, že má už v sebe silu na činy, ktoré svedčia o jeho vnútornej premene, má už v sebe túžbu každodenne rozjímať tajomstvá kríža Ježiša, Vykupiteľa ľudu, a zjednotenia sa s Ním v Jeho utrpení a v utrpení Jeho matky. Berúc do úvahy význam tohto ruženca, Panna Mária osobne naučila Mariu Clair, ako sa ho má modliť. Počas každého zjavenia sa Maria Claire modlila a rozjímala Sedembolestný ruženec. Niekedy ju Panna Mária prosila o hlasné rozjímanie, aby ľudia počuli a mohli sa učiť z jej modlitby. 31. mája 1982 jej Panna Mária pripomenula autentické posolstvo: „Prosím vás, aby ste prosili o odpustenie. Ak sa budete modliť tento ruženec, rozjímať ho, nájdete v sebe silu, aby ste sa vrátili k Bohu. Teraz ľudia už nedokážu prosiť o odpustenie. Neustále ukrižovávajú Syna Božieho.“ 

 

Marie Claire Mukangango taktiež dostala misiu učiť celý svet sedembolestný ruženec. Mala takú možnosť, aby absolvovala cestu okolo sveta a učila tento ruženec? Samozrejme, že nie! Panna Mária jej povedala, že milosť Božia môže všetko a ona bude musieť urobiť všetko, čo je možné, aby naučila iných tento ruženec. A zase Marie Claire odhalila, že tento ruženec neexistuje preto, aby zastúpil bežný ruženec, ale aby ho doplnil, keďže sa sústredí predovšetkým na bolestné tajomstvá Ježiša a Jeho Matky.

 

Verejné zjavenia Panny Márii pre Marie Claire sa skončili 15. septembra 1982, v deň, v ktorý Cirkev slávi Matku Božiu Bolestnú. Táto zhoda je veľavravná! Jasné je, že zásadná misia vyhradená pre ňu sa už skončila. „Berúc do úvahy fakt, že mnoho ľudí už pozná Bolestný ruženec, a v každom prípade, ak chceli, už ho mohli spoznať, nestretáme sa v súčasnosti v prítomnosti širokej verejnosti. Samozrejme navštívim ťa z času na čas a pripomeniem ti to , či tamto, ale odteraz to budú privátne stretnutia.” Nie to pochýb, že Sedembolestný ruženec je zásadným elementom zjavení v Kibeho. Panna Mária sa rozlúčila s Marie Claire, ale tá naďalej učila rôznych ľudí modlitbe ruženca. Pre mnohých z nich bola misia vizionárky spásna. Priniesla im veľké duchovné prínosy, predovšetkým obrátenie sa k Bohu a zmenu v živote. 

 

 

 

Ako sa modliť Sedembolestný ruženec?


Na začiatok

Po prežehnaní sa znakom svätého Kríža nenasleduje „Verím“, ale hneď nasledujúce modlitby:

 

Úvodná modlitba

 

Môj Bože, obetujem Ti tento ruženec na česť siedmych hlavných bolestí Márie, na Tvoju večnú chválu, moje obrátenie a obrátenie všetkých ľudí na vieru v Tvojho milovaného Syna, Ježiša Krista – nášho spasiteľa a našu jedinú cestu k Tebe, v jednote s Duchom Svätým, na veky vekov. Amen!

 

 

Akt žiaľu

 

Môj Bože veľmi ľutujem, že som Ťa urazil, v čase keď Ty si nekonečne dobrý, nekonečne milostivý, a hriech Ti je príkry. Prijímam tvoju vôľu, s pomocou Tvojej svätej milosti, že Ťa nebudem už urážať a prejavím ľútosť nad hriechmi. V tomto žiali chcem žiť a umrieť. Amen!

 

Následne sa začína rozjímanie siedmych bolestí Panny Márie … 

 

 

 

1° Prvá bolesť


Starec Simeon, predpovedá Márii, že meč prenikne Jej dušu


Slovo Božie:  Evanjelium podľa sv. Lukáša 2, 25-28a; 33-35


V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha (…)Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“


Rozjímanie

 

Proroctvo Simeona týkajúce sa Márii bolo isto veľkým utrpením. Mária podľa predpisov zákona o očistení (Ex 13, 2-13 ) i keď sa jej tento Zákon bezprostredne netýkal; berúc do úvahy fakt, že počala bez hriechu, prišla do svätyne nie preto, aby sa očistila, ale aby zasvätila Bohu Syna, ktorého dostala od Boha. Zasvätila Bohu s veľkou láskou a verejne toho, ktorého Mu nikdy neprestala obetovať vo svätyni svojho srdca. Vedela, že toto Dieťa viac patrí Bohu než Jej. To Ju primälo k obetovaniu ho s pokorou a vďačnosťou, po vzore svätej obety. Keď už obetovala Bohu svojho Syna Ježiša, starec Simeon predpovedal, že meč prenikne Jej dušu, čo znamenalo, že uzrie utrpenie svojho Syna; On bude odmietnutý, opustený, aby na koniec zomrel ako zločinec na kríži.

 

Modlitba


Bože, ktorý nás tak veľmi miluješ, prosíme ťa, chráň nás pred pochybnosťami. Tvoje deti často strácajú nádej; niektoré vidia sklonok dňa, nemajúc nádej na nový; iné vidia, ako deň vstáva, a neveria v jeho koniec! Všetky sa boja zajtrajška, pretože si nepripúšťajú fakt, že pred nimi je dobro. Daj nám, Pane, srdce odvážne ako srdce Panny, aby sme Ti zverili náš život, a týmto spôsobom uvideli, že všetko sa stane nové v Tebe. Dovoľ nám pridať sa k Ježišovi, aby naše trápenia sa stali rebríkom, po ktorom dôjdeme k Tebe, Kráľ kráľov.

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”.

 

 

 

2° Druhá bolesť

 

Útek do Egypta


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Matúša 2, 13-15


Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“ On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.


Rozjímanie


Vidíte, koľko Najsvätejšia Panna Mária vytrpela, keď Jej Jozef povedal, že ihneď musí zobrať Dieťa a utiecť do Egypta. Anjel mu to zjavil vo sne, aby Ho Herodes nezabil. Pozrite na Máriu, ako pozerá, čo zobrať, a čo nechať , ako bez váhania berie Dieťatko Ježiša a necháva všetko, aby mohla utekať s Jozefom.

 

Keďže Mária prevyšuje všetky matky vo svojej materinskej láske, utekajúc veľmi trpela; tej noci Dieťa malo zimnicu, umieralo zo zimy, a rodičia boli unavení, pritlačení hladom a útekom, znepokojení cestou do neznámej krajiny, v ktorej nikoho nepoznali. Utekajúc, mysleli len na záchranu Dieťatka Ježiša. Akýže bôľ zažívali, vidiac svoje Dieťa, Dieťa Boha, ktoré tak veľmi ľúbili, stíhané ukrutnými vrahmi. Koho obeťou bol tento novo Narodený? Čoho obeťou bol?

 

 

 

 

Modlitba

 

Panna Mária, Matka, ktorú milujeme, Ty ktorá si trpela nevýslovným utrpením, berúc Dieťatko Ježiša do vyhnanstva, nauč nás prijímať naše každodenné utrpenia. Nauč nás odvahe, aby nás nikdy neodradilo, keď nás svet odmieta alebo prenasleduje. Pomôž nám chrániť život Ježiša, ktorý prebýva v našich srdciach, keďže diabol zo závisti urobí všetko, aby nás odtrhol od života s Ježišom. Najlepšia Matka, ktorá si si tak veľa vytrpela z dôvodu úteku, zverujeme Ti všetkých dnešných utečencov; zachráň ich od zúfalstva, aby pochopili, že Všemocný je s nimi všade, kde sú. Matka, ktorej bolo odopreté právo radosti bytia vo vlastnej krajine, zverujeme Ti všetkých, ktorých právo na život na slobode je obmedzený.

 

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

 

3° Tretia bolesť


Zmiznutie Ježiša v Jeruzaleme


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Lukáša 2, 43-50


A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalemu a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.


Rozjímanie

Ježiš je jediným Synom Boha, a taktiež jediným Synom Márie. Mária mala Nepoškvrnené Srdce a milovala svojho Syna jedinečnou láskou, a Jej Dieťatko Ježiš bolo Bohom. Nemohla bez Neho žiť. Keď nenašla Ježiša na ceste domov, hľadala Ho všade v Jeruzaleme, počas troch dní, a smútok čoraz viacej napĺňal Jej srdce. Panna Mária vtedy veľmi trpela; vyčítala si, že sa viacej nestarala o svojho Syna.

 

Modlitba

 

Najcitlivejšia Matka, ktorá si veľa trpela, hľadajúc svojho Syna strateného v Jeruzaleme, zverujem Ti svoju dušu, ktorá sa stratila v temnosti hriechu. Zverujem Ti moje srdce, ktoré sa vzdialilo od Stvoriteľa neba i zeme. Zverujem Ti mojich bratov a sestry, ktorí sa vzdialili od Boha, aby si ich hľadala a aby sa vrátili k Tebe, a Satan im nespôsobil žiadne zlo, keďže oni sú taktiež Tvojimi milovanými deťmi.

 Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

 

4° Štvrtá bolesť

 

Mária stretáva Ježiša nesúceho kríž


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Lukáša 23, 26-31

 

GAko ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo prichádzajú dni, keď povedia: „Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!“ Vtedy začnú hovoriť vrchom: „Padnite na nás! a kopcom: „Prikryte nás!“ Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“


Rozjímanie

 

Panna Mária veľmi milovala svojho Syna Ježiša, najprv ako svojho jediného Syna, a potom ako Syna Najvyššieho. Láska, ktorou Ho tak veľmi milovala, spôsobila, že pocítila ohromnú bolesť, keď Ho stretla nesúc kríž. Ako nám hovorí Evanjelium podľa sv. Lukáša, existovali taktiež iné ženy, ktoré šli za Ním a plakali nad Ním.


– Ak tie, ktoré nepoznajú tajomstvo Syna Márii, plačú, ako potom trpí vo svojom srdci Tá, ktorej bolo to tajomstvo vyjavené?


– Ak tie, ktoré Ho nevydali na svet, nikdy Ho nezobrali, aby utekať a žiť spolu s Ním za hranicou, plačú, ako veľmi to otriaslo srdcom Tej, ktorá to s Ním prežila?


– Ak ženy, ktoré plačú, Ho nevychovávali, nevideli Jeho sladký úsmev, nepočuli Jeho úprimné slova, nevideli Jeho naozajstnú lásku k svojej Matke, neboli nazývané „Mamou“, čo cíti vo svojom srdci Tá, ktorá preplnená láskou k svojmu tak dobre vychovanému Synovi, Tá, ktorá to všetko zažila?

 

 

Modlitba

 

Matka, ktorá si tak veľa vytrpela, dovoľ nám, poprosiť Ťa o niečo. Ty, ktorá robíš všetko, aby tí, ktorí prišli k Tebe nájsť útočisko, neboli rozčarovaní, poteš matky, ktoré boli vážne zranené, vidiac svoje deti dobodané ako dobytok, prebodnuté kopijou ako tí, ktorí znevážili Kráľa. Poteš matky pritisnuté obrovskou bolesťou, lebo stratili svoje deti, ktoré sa na nich nežne usmievali a ktoré ich napĺňali radosťou. Poteš deti, ktoré padli za obete súdu po vzore súdu Piláta, ktoré sa nestihli ani dozvedieť, čo to je hriech. Poteš deti, ktoré ešte veľmi malé, niesli ťažký kríž života. Poteš tých, ktorí boli nespravodlivo odsúdení a ktorých stretá množstvo nešťastí.

 

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

 

5° Piata bolesť

 

Mária pod krížom


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Jána 19, 25-27


Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

 

Rozjímanie

 

Panna Mária išla s Ježišom na Golgotu, nesúc vo svojom srdci kríž, ktorý Jej Syn niesol na svojich ramenách. Idúc pozorovala, ako sa kymácal pod krížom; bili Ho, aby pridal do kroku, a keď spadol pod ťarchou, zdvihli Ho, ťahajúc za vlasy. Keď vyšli na štít Golgoty, prinútili Ho vyzliecť sa pred očami svojich neprajníkov, šťastných, že si môžu z Neho robiť žarty. Jeho Matka to hlboko pociťovala, cítila silnú bolesť, vidiac tak zlých ľudí, že bolo pre nich príjemné vidieť poníženie Jej Syna, a následne ukrižovanie Ho na očiach davu. Keď Ježiša pribili na kríž, Panna Mária ohromne trpela vo svojom srdci, tak akoby sama bola pribitá na kríži. Ježiš strávil šesť hodín v nevýslovnom utrpení, tým viac, že videl svoju strápenú Matku, ktorá stála pod krížom.

 

Modlitba

 

Naša Matka, ktorá nás tak veľmi miluješ, Kráľovná Mučeníkov, daj nám odvahu, akú si mala v tých ťažkých chvíľach, aby sme mohli ďakovať Bohu za všetko, čo nám spôsobuje bôľ, a tým spôsobom budeme spolupracovať v diele odpustenia skrze Ježiša pre všetkých ľudí.

 

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

 

 

6° Šiesta bolesť

 

Mária drží mŕtve telo svojho Syna


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Jána 19, 38-40


Potom Jozef z Arimatey, ktorý bol Ježišovým učeníkom, ale tajným, lebo sa bál Židov, poprosil Piláta, aby mu dovolil sňať Ježišovo telo. A Pilát dovolil. Išiel teda a sňal jeho telo. Prišiel aj Nikodém, ten, čo bol kedysi u neho v noci. Priniesol asi sto libier zmesi myrhy s aloou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je u Židov zvykom pochovávať.


Rozjímanie

 

Pozerajte sa taktiež na Ježiša pribitého na kríži, až umrie. Pozerajte sa taktiež na Matku, ktorá vzala Jeho telo do náruče. Kto by mohol pochopiť smútok, ktorý naplnil Jej srdce! Ježiš, jediný Syn, skonal ako zločinec. Ten Syn, ktorý nedávno vykonával so svojou Matkou práce v dome; spolu sa modlili, spolu sa smiali. A tu náhle…Všetko sa skončilo. Ale Matka to zachovala vo svojom srdci, dobre vediac, že všetko, čo sa deje, je na chválu Boha. Dokonca aj keď veľmi trpí, dobre rozumie, že ak stráca drahú osobu na chválu Božiu, tak naozaj nejde o stratu.

 Modlitba

Mária, Matka Slova vteleného, získaj pre mňa u Tvojho Syna milosť viery!


Mária, Matka Bolestná, získaj pre mňa u Tvojho Syna milosť vytrvalosti!


Mária, Matka Bolestná, sprav, aby som prijal kríž svojho života, ako dar od Boha!

 

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

 

 

7° Siedma bolesť

 

Pohreb Ježiša


Slovo Božie: Evanjelium podľa sv. Matúša 27, 55-61


Boli tam a zobďaleč sa pozerali mnohé ženy, ktoré sprevádzali Ježiša z Galiley a posluhovali mu. Medzi nimi bola Mária Magdaléna, Mária, Jakubova a Jozefova matka, a matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerilo, prišiel zámožný človek z Arimatey, menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho dali. Jozef vzal telo zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý si vytesal do skaly. Ku vchodu do hrobu privalil veľký kameň a odišiel. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária a sedeli oproti hrobu.

 

Rozjímanie


 

Panna Mária sprevádzala svojho Syna Ježiša na Jeho krížovej ceste, a zatiaľ neveriaci utiekli. Ľudia malej viery mysleli, že všetko sa skončilo, keďže prišiel koniec Toho, ktorému dôverovali. Po bolestnej agónii nadišla Jeho hodina; a sklonil hlavu a skonal. Jozef z Arimatey vynaložil potrebné úsilie, aby pochoval Jeho telo. Mária sprevádzala sväté telo svojho Syna počas pohrebu, a potom pozerala, ako zatvorili hrob veľkým kameňom.

 

Modlitba

 

Matka, ktorá si strašne trpela, utiekame sa k Tebe, naše útočisko, náš štít. Prostredníčka, zverujeme Ti Cirkev, aby si sa prihovorila za ňu vo chvíľach skúšok, ktoré neustále zažíva: keď sa jej dotýkajú pochybnosti Tvojich veriacich, najmä tých, ktorých si si zvlášť zamilovala, keď sa posilňuje prenasledovanie kresťanov v rôznych častiach zeme a keď slabne naša viera.

 

 

Modlitba „Otče náš”


a sedem razy „Zdravas Mária”. 

 

 

Na zakončenie ruženca sa modlia tieto modlitby:

Matka Božia mučeníkov, Tvoje srdce bolo zranené v oceáne bolestí ; prosím Ťa, kvôli slzám, ktoré si vyliala vo chvíľach veľkého utrpenia, získaj pre mňa i pre všetkých hriešnikov pravdivé pokánie.

 

Ďalej

 

Tri krát „Otče náš“ a tri razy „Zdravas Mária“, aby sme si uctili slzy vyliate Najsvätejšiu Pannou v čase smrti Jej Syna.
Bolestné a nepoškvrnené srdce Márii modli sa za nás! (tri krát)