„Matka Slova”

Elementy posolstva Matky Božej z Kibeho

   

POSOLSTVo Z KIBEHO

 

Spomedzi faktov, ktoré majú slúžiť na podporu vierohodnosti zjavení v Kibeho, je jedným z najdôležitejších nepochybne obsah „dialógov“ vizionárov, známych ako posolstvo.

 

Samozrejme zjavení v Kibeho bolo veľa a v priebehu dlhého obdobia; ale elementy tvoriace posolstvo z Kibeho boli zjavené v priebehu prvých dvoch rokov. To znamená pred koncom roku 1983. Po tomto dátume sa nezjavilo už nič originálne, skôr opakovanie a pokusy o zhrnutie. Panna odovzdáva vizionárom samostatné, ale zároveň si neodporujúce posolstvá; možno v nich ľahko rozpoznať veľa spoločných bodov. Posolstvo z Kibeho možno zhrnúť do nasledujúcich oblastí:

 

 

1˚. Naliehavá výzva k pokániu a k premene sŕdc:  „Ukážte pokánie, kajajte sa za hriechy, kajajte sa za hriechy!” „Obráťte sa, kým je ešte na to čas.“ 

 

 

2˚. Diagnóza morálneho stavu sveta: „Svet je na to veľmi zle ” („Ngo isi imeze nabi cyane”). „Svet pracuje na vlastnom zatratení, čoskoro prepadne do priepasti („Ngo isi igiye kugwa mu rwobo”), to znamená, ponorí sa do nespočetného a nepretržitého nešťastia.“ „Svet sa búri proti Bohu, (ubu isi yarigometse), spôsobuje priveľa hriechov; nie to lásky ani pokoja.” „Ak neprejavíte ľútosť a nepremeníte vaše srdcia, všetci spadnete do priepasti.“

 

3˚. Hlboký smútok Panny Márie: Vizionárky hovoria, že videli ako 15. augusta 1982plakala. Počas vízie videli ľudí, ktorí sa vzájone zabíjali, prúdy krvi, opustené mŕtvoly, ktoré nikto nepochovával, mnoho stromov v plameňoch. Keď Panna Mária ukázala strašné obrazy budúcich udalostí v Kibeho, povedala: „Kto Ma hľadá, nájde Ma! Ja prichádzam nielen pre Kibeho, nielen pre diecézu Butare, nielen pre Rwandu, nielen pre Afriku, ale pre celý svet.“ (V roku 1994 začala Rwanda prežívať najtragickejšie chvíle svojich dejín. Nastal neľútostný boj o moc medzi dvomi najväčšími etnickými skupinami, kmeňmi Hutu a Tutsi. Nevinní ľudia a deti sú masakrované, mnohí utekajú pred ohňom a krvavým kúpeľom do susedných štátov, aby si zachránili aspoň holý život. Jeden z utečenecký tábor bol práve v Kibeho. 14. Apríla 1994 sa vo farkom kostole v Kibeho ukrývalo okolo 4000 Tutsiov. Všetci boli zabití výbuchmi granátov. Zhorelo všetko, čo bolo v kostole.) Matka Slova sa veľmi trápila pre nedostatok viery ľudí a preto, že zatvrdilo zotrvávajú v hriechu. Sťažuje sa na naše zlé správanie, ktoré charakterizuje laxnosť morálky, upadanie do zlého, nepretržitá neposlušnosť voči Božím prikázaniam.

 

4˚. „Viera a neviera prídu skôr, ako si to stihneme všimnúť”.  (Ngo ukwemera n’ubuhakanyi bizaza mu mayeri). To je jedna z tajomných viet, ktoré Mária povedala Alphonsine niekoľkokrát na počiatku zjavení, s prosbou, aby ich opakovala ľuďom.

 

 

5˚. Spásonostné utrpenie: Táto téma je jedna z najdôležitejších v dejinách zjavení v Kibeho, predovšetkým u Nathalie Mukamazimpaka. Utrpenie, skutočne prítomné v tomto živote, je nevyhnutnou cestou k dosiahnutiu nebeskej slávy. 15. mája 1982 Panna Mária povedala svojim vizionárom, a predovšetkým Nathalie: „Nikto nevstúpi do neba , bez utrpenia.“ Alebo ešte: „Dieťa Márii sa nerozchádza s utrpením ”. Ale utrpenie je taktiež spôsobom na odprosenie za hriechy sveta a spôsob ako mať účasť na utrpení Ježiša a Márii pre spasú sveta. Vizionári boli pozvaní k tomu, aby prežili toto posolstvo konkrétnym spôsobom, aby akceptovali utrpenie s vierou a radosťou k umŕtvovaniu sa („kwibabaza”) a rezignácie z príjemností (kwigomwa) s cieľom obrátenia sveta. Kibeho týmto spôsobom pripomína miesto kríža v živote kresťana a Cirkvi.

 

 

6˚. Modlite sa neustále a úprimne: 

Ľudia sa nemodlia, a ak sa modlia, mnoho z nich to nerobí tak ako treba. Panna prosí vizionárov, aby sa veľa modlili za svet, naučili iných ako sa modliť a modlili sa namiesto tých, ktorí sa nemodlia. Panna nás prosí, aby sme sa modlili s väčšou horlivosťou a úprimne.

 

7˚. Kult Márii napĺňaný predovšetkým skrze pravidelnú a úprimnú modlitbu ruženca.

 

8˚. Ruženec k Siedmim bolestiam Panny Márii:

Vizionárka Marie Claire Mukangango hovorí, že dostala zjavenia o tomto ruženci. Panna miluje tento ruženec. Kedysi známy, upadol potom do zabudnutia. Matka Božia z Kibeho túži, aby mu bolo prinavrátené dobré meno a aby bol rozšírený v Cirkvi. Ruženec k siedmim bolestiam však nezaujíma miesto Svätého ruženca.

 

9˚. Panna Mária chce, aby Jej bola postavená kaplnka na pamiatku jej zjavení v Kibeho. Táto téma siaha k objaveniam zo 16. januára 1982 a mnohokrát sa v tomto roku opakuje s novými detailmi.

 

10˚. Modlite sa bez prestania za Cirkev, ppretože v najbližšom čase ju čakajú vážne príkoria. Alphonsine to počula od Panny 15. augusta 1983 i 28. novembra 1983.


Zjavenia v Kibeho často so sebou prinášali rôzne rituáli a symbole. Požehnanie vody, požehnanie ľudí a devocionálií prinesených pútnikmi tou vodou. Rituáli požehnania sprevádzali zvyčajne slová, ktorých časť vyjadruje to isté, čo modlitby na príhovor. Medzi symbole možno pridať taktiež „pole kvetov ” či „stromy”, ktoré vizionári polievali na prosbu Panny. Tieto „kvety“ či „stromy“, rôzneho druhu a kvality mali symbolizovať ľudí prijímajúcich posolstvo Panny: čím viacej bolo obrátených, tým viac sa zväčšovalo „pole kvetov“. 

 
Podľa domnienky vizionárov, posolstvo Márii odovzdané v Kibeho „nie je určené jednotlivcom a len na chvíľu; ale je určené pre všetkých, celému svetu“. 


Keď analyzujeme počiatočné výpovede vizionárov, zreteľne z nich vyplýva , že podľa nich Panna Mária neprišla do Kibeho s novým učením, ale aby s potrebnou jednoznačnosťou pripomenula to, na čo sme zabudli; aby nás prebudila, varovala, pohla naše svedomie, pripomenula povinnosť Božích detí a vyvolala nápravu v živote. Prišla špeciálne preto, aby pracovala nad našim duchovným povznesením, s cieľom spasenia. Mária, naša Matka, nemôže dopustiť, aby deti stiahli na seba záhubu. Veľmi ju trápi zaslepenie a zatvrdilosť sŕdc.