„Matka Slova”

Širenie mariÁnskej Úcty v kibeho


V službách Panny Márie
P. Zbigniew Pawlowski SAC


Pallotínske misie v Rwande sa okrem farských misií sústreďujú aj na šírenie apoštolátu s mariánskym charakterom. Už 10 rokov spravujú pallotíni Svätyňu Matky Božieho Slova v Kibehu, ktorá je postavené na mieste prvých Cirkvou uznaných mariánskych zjavení na africkom území. Cirkev v Rwande túži po mieste modlitby a zmierenia pre celý kontinent. O mariánskej úcte hlboko zakorenenej v africkej kultúre rozpráva kustód svätyne, misionár páter Zbigniew Pawlowski SAC.

K šíreniu mariánskej úcty rozhodne priaznivo prispela aj samotná kultúra tejto krajiny, v ktorej je žena veľmi vážená a teší sa veľkej úcte v spoločnosti. Bieli otcovia boli prví misionári, ktorí prišli do Rwandy. Boli to ľudia s veľkou mariánskou úctou. Patrónkou ich kongregácie je Panna Mária, Kráľovná Afriky. Preto nosili biele habity a ich poznávacím znakom bol veľký ruženec zavesený na krku.

Katechumenom už na začiatku misií rozdávali medailóniky Panny Márie, ktoré potom hrdo nosili ako znak prijatej viery. V súlade s miestnym zvykom každé novonarodené dieťa prijíma otcovo priezvisko, ktoré sa často spája s menom Mária. Napríklad Uwamariya, Abamariya. Títo misionári postavili mnoho kostolov a kaplniek zasvätených Panne Márii a Mária bolo a je najobľúbenejším menom, ktoré prijímajú osoby pri krste.

Úcta k Panne Márii
Postupne v každej diecéze začali vznikať mariánske svätyne. Pri cestách, školách, filiálnych a farských kostoloch je mnoho kaplniek. Všetky devocionálie súvisiace s Pannou Máriou majú medzi rwandským obyvateľstvom veľký úspech. Ruženec a korunku Božieho milosrdenstva sa modlia každý deň. Tieto modlitby sa bežne modlia pred oltárom s obrazom Panny Márie, ktorý sa nachádza v najdôležitejšej a najdôstojnejšej časti domu.

Mariánska úcta sa rozvinula aj vďaka Legio Mariae (Máriinej légii). Toto spoločenstvo je od 50. rokov minulého storočia jedným z najpočetnejších a najdynamickejších hnutí v tejto mladej Cirkvi. Mariánska úcta je veľmi živá vo farských a rehoľných spoločenstvách. Je veľmi propagovaná a oživovaná aj vďaka miestnemu Rádiu Mária Rwanda.

Aj misionárky pallotínky majú svoj podiel na šírení mariánskej úcty v Rwande. Vďaka našej iniciatíve vznikla Svätyňa Panny Márie Fatimskej v Ruhengeri. Dominujúce liberálne názory súčasnej doby prenikajú aj do Rwandy. Miestne obyvateľstvo sa bráni záplave nemorálnosti života veľkou úctou k Panne Márii. To sa prejavuje v mnohých púťach na mariánske pútnické miesta. Najmä do Kibeha, kde sa v 80. rokoch zjavila Panna Mária ako Matka Slova trom dievčatám. Bolo to prvé zjavenie na africkom území uznané Cirkvou, a to dňa 29. júna 2001.

Prvé kroky v Kibehu
Pred desiatimi rokmi poverili pallotínov v Rwande, aby vybudovali na tomto výnimočnom mieste svätyňu. Táto oblasť Rwandy je veľmi chudobná a poznačená vojnou. Keď sme tam začali pracovať, nemali sme žiadne zázemie ani budovu okrem tej farskej. Chýbala nám voda a svetlo. Naše pôsobenie sme začali charitatívnou činnosťou. Pomáhali sme sirotám a vdovám. Postavili sme školu pre deti a mládež, zabezpečili sme vodu a až potom sme začali s organizovaním prác súvisiacich s výstavbou svätyne. Nachádza sa tu Kaplnka zjavenia Panny Márie, kalvária s kaplnkami krížovej cesty, prameň vody. Rozostavali sme spoločenskú časť pre pútnikov, pribudli sociálne zariadenia a poľná kuchyňa. V spolupráci so Spoločenstvom Matky Pokoja z Európy sme urobili projekt Kaplnky adorácie Pána Ježiša. Momentálne je najnevyhnutnejšie zabezpečenie ubytovania pre pútnikov. Pracujeme na tom, aby kňazi mohli slúžiť sväté omše v rôznych jazykoch. Ďalekosiahlym plánom je vytvorenie Centra zmierenia a Formačného centra. Tieto centrá by slúžili na prednášky pre pútnikov a zároveň na spoločné stretnutia a stolovanie, čo má v africkej kultúre veľký význam.

Môžem povedať, že o rozvoj Cirkvi sme sa pričinili vďaka duchovnej a materiálnej pomoci z Európy. Misionárov a ich diela podporovali modlitby z domoviny. Náš misijný sekretariát organizoval zbierky predmetov každodennej potreby, devocionálií, zariadenia do kostolov, kníh atď. a posielal ich na misie, keďže v tom čase nebolo možné posielať valuty. Vďaka tomu sme mali zdroje na realizáciu nových projektov. Vypracovali sme pastoračné, formačné a organizačné štruktúry.

V roku vďakyvzdávania za 40. výročie pôsobenie pallotínov v Rwande treba zdôrazniť, že toto dielo je plodom práce mnohých ľudí dobrej vôle a štedrého srdca – dobrodincov z Európy, ktorí sa prostredníctvom misijného sekretariátu zúčastnili a naďalej zúčastňujú na rozvoji pallotínskej misie v Afrike.


Z posolstva Matky Slova z Kibeha

Výzva na pokánie a premenu sŕdc: „Obráťte sa, dokiaľ je na to ešte čas.“ 


Modlite sa neustále a úprimne, pretože svet smeruje k priepasti a hriech je prítomný všade. „Svet sa má veľmi zle“ (Ngo isi imeze nabi cyane). „Svet sa podieľa na vlastnej záhube, zakrátko padne do priepasti“ (Ngo isi igiye kugwa mu rwobo). „Stále sa modlite za svet a Cirkev.“


Nech sa utrpenie, ktoré zažívate, stane vašou cestou do neba, spôsobom zadosťučinenia za hriechy sveta, ako aj účasťou na utrpeniach mojich a môjho Syna na spasenie sveta. Utrpenie prijímajte v duchu viery a s radosťou, aby sa svet obrátil. „Nik nepríde do neba bez utrpenia.“ „Máriino dieťa sa nevyhýba utrpeniu.“


Modlite sa sedembolestný ruženec, na ktorý mnohí dnes zabudli. Chcem, aby bol rozšírený v celej Cirkvi.