„Matka Slova”

POMOC Z NIEBA


Pevne sa držme vystretej ruky, ktorú nám s nehou podáva Matka Slova


„Veľký je náš Pán a hoden každej chvály v meste nášho Boha. Jeho svätý vrch, prekrásne návršie, je celej zemi na radosť. Čo sme počuli, to sme aj videli v meste Pána zástupov, v meste nášho Boha: Boh ho založil naveky.“ (Ž 48(47), 2-3,9).


Uplynuli 2 roky odvtedy, čo sa ukončil jubilejný rok pripomínajúci 25. výročie zjavenia sa Panny Márie v Kibeho. V tomto roku sa zhromaždil ohromný zástup niekoľkých tisícov pútnikov zo všetkých končín Rwandy, zo susedných krajín a zo všetkých krajín zeme, aby vzdával vďaky za všetky jeho dobrodenia a obzvlášť za to, že nám na toto požehnané miesto od 28.11.1981 poslal Pannu Máriu, Matku Slova.


V ten deň, 28.11.2007, sme vyjadrili našu veľkú ľútosť na tým, že sme neprijali ponúknutú ruku Matky Slova, ktorá prišla práve k nám, aby nás vystríhala pred zlomyseľnými a zhubnými plánmi kniežaťa temnôt a priviedla nás skrze pokánie a záväzok horlivej modlitby bez pokrytectva na správnu cestu, ktorú nám ukazuje náš Pán, Ježiš Kristus. Vyznali sme zatvrdlivosť svojho srdca, ktorá priniesla hrôzostrašné následky a odteraz sme sa zaviazali uskutočňovať všetko, čo od nás Nebo vyžaduje. 


Ovocie Jubilejného roku je dnes hmatateľné: Kibeho už nie je púšťou, ako tomu bolo kedysi. Rýchlym tempom sa buduje nová infraštruktúra, vznikajú nové projekty a sme svedkami mnohých obrátení nielen medzi pokrstenými katolíkmi, ale aj príslušníkmi iných náboženských vyznaní blízkych katolíckej viere.


Jubilejný rok zažil okrem toho na tomto mieste výnimočný nápor pútnikov – na mieste, ktoré je povolané stať sa nielen medzinárodným pútnym miestom ale rovnako aj Centrom zmierenia sa s Bohom a s našimi blížnymi. Nik nepochybuje, že Matka Slova očakáva len naše činy a záväzky, aby nám hojne rozdávala milosti a dobrodenia, ktoré nám môže v hojnosti získať od svojho Syna, Ježiša Krista.

Rozkvet infraštruktúry
Pred šiestimi rokmi, keď bol konsekrovaný chrám Sedembolestnej Panny Márie, v Kibeho chýbala postačujúca základná infraštruktúra. Nič nedávalo tušiť takej premene, ako ju poznáme dnes. Nemali sme ani vodu, ani prívod elektrickej energie ani ubytovacie kapacity. Dnes sa podieľame na premene okolitej krajiny, ktorá v nás vzbudzuje nádej. Okrem toho však bude potrebné započať aj ďalšie práce nevyhnutne potrebné k harmonickému rozvoju infraštruktúry v Kibeho. Jedná sa zvášť o inštaláciu telefónnej siete a pripojenie sa k národnej elektrickej sieti.
Naša veľká vďaka patrí všetkým Vám, ktorí ste priniesli svoj podiel k realizácii tejto infraštruktúry. Ale Kibeho má aj ďalšie dôležité potreby na to, aby sa stalo svätyňou, kde pútnici budú môcť byť lepšie prijatí a budú sa modliť v lepších a bezpečnejších podmienkach. Preto pre realizáciu ďalších nevyhnutných projektov Svätyňa Sedembolestnej Panny Márie potrebuje pomoc každého z Vás, pomoc, ktorú môžete poskytnúť formou zabezpečenia materiálu, finančnú pomoc, ale najmä pomoc v podobe Vašich modlitieb. Púte do Kibeho naberajú na čoraz väčšej intenzite a nie sú viac obmedzené na národné púte a púte vychádzajúce zo susedných krajín. Pútnici prichádzajú čím ďalej tým viac zo vzdialených krajín i spoza oceánu. Jediným obmedzením pribrzďujúcim chod pútí je zatiaľ nedostatočná infraštruktúra pre príjem pútnikov (ubytovacie kapacity). Napriek tomu sa môžeme tešiť pútiam, ktoré sa stávajú už tradíciou.


Svätyňa Panny Márie v Kibeho ponúka dnes mnoho možností ako tichú modlitbu na rozličných miestach verejného kultu: v chráme Sedembolestnej Panny Márie, na Námestí zjavení, v Kaplnke Zjavení, v Kalvárskej záhrade, v Záhrade Svätého Ruženca. Modlitbu svätého ruženca a ruženca siedmich bolestí na ceste prispôsobenej tomuto účelu, modlitba krížovej cesty smerom ku Kalvárii Svätyni, účasť na konferenciách o zjavení alebo o iných náboženských témach, pozeranie filmov o zjaveniach Panny Márie v Kibeho a iné aktivity


Drahí pútnici, príďte načerpať milosti a dobrodenia od Matky Slova, ktorá ich nežne rozdáva svojim deťom túžiacim nasledovať jej materské rady.
Všetci ste v Kibeho srdečne vítaní!


o. Zbigniew Pawlowski, SAC,
rektor Svätyne