„Matka Slova”

OBRÁtenie


Obsah posolstva z Kibeho
Augustín Misago


Medzi faktami, ktoré by mali slúžiť ako podklad vierohodnosti zjavení v Kibeho, je jedným z najdôležitejších nepochybne obsah „rozhovorov“ vizionárov, teda obsah posolstva.


Celkom iste bolo zjavení v Kibehu mnoho a ich trvanie v čase bolo veľmi dlhé, ale podstatné časti posolstva boli odovzdané počas prvých dvoch rokov zjavení, to znamená pred koncom roka 1983. Panna Mária odovzdáva svojim vizionárom rôzne posolstvá, ale nie protikladné; je možné v nich ľahko rozpoznať mnoho spoločných bodov. Obmedzíme sa tu na krátky prehľad. Toto posolstvo by sa mohlo redukovať na nasledujúce témy:
1. Naliehavá výzva k pokániu a obráteniu sŕdc: „ Kajajte sa, kajajte sa, kajajte sa!“ „Obráťte sa, pokiaľ je na to ešte čas“.


2. Diagnostika morálneho stavu sveta: „Svet sa správa veľmi zle“ („Ngo isi imeze nabi cyane“). „Svet sa ženie k záhube, padne do priepasti“ („Ngo isi igiye kugwa mu rwobo“), „to znamená, že je ponorený v nespočetných a neustálych pohromách“. „Svet sa vzbúril proti Bohu (ubu isi yarigometse), dopúšťa sa priveľa hriechov, niet tam lásky ani pokoja“. „Ak sa nebudete kajať a neobrátite svoje srdcia, všetci spadnete do priepasti“.


3. Hlboký smútok Panny: vizionárky hovoria, že ju videli plakať 15. augusta 1982. Matka Slova je veľmi zarmútená kvôli neverectvu a zatvrdilosti ľudí. Sťažuje sa na naše zlé správanie, charakterizované neviazanosťou mravov, záľubou v zle, ustavičným neposlúchaním Božích prikázaní.
4. „Viera a neverectvo prichádzajú nebadane“. (Ngo ukwemera n’ubuhakanyi bizaza mu mayeri). To je jeden z tajomných výrokov Pannou viackrát opakovaných Alphonsine na začiatku zjavení so žiadosťou, aby ich ľuďom zopakovala.


5. Spásonosné utrpenie : Táto téma je jednou z najdôležitejších v histórii zjavení v Kibehu. Najmä u Natálie Mukamazimpakovej. Pre kresťana je utrpenie, inak nevyhnutné v pozemskom živote, potrebnou cestou k dosiahnutiu nebeskej slávy. Panna povedala svojim vizionárom, hlavne Natálii 15. mája 1982: „Nikto nepríde do neba bez utrpenia“. Alebo ešte: „Máriino dieťa sa nikdy neodvracia od utrpenia“. Ale utrpenie je tiež prostriedkom zadosťučinenia za hriechy sveta a na účasti na Ježišovom a Máriinom utrpení pre spásu sveta. Vizionári boli vyzvaní, aby žili toto posolstvo názorným spôsobom, aby prijali utrpenie vo viere a radosti, umŕtvujúc sa (kwibabaza), a aby sa vzdali pôžitkov (kwigomwa) kvôli obráteniu sveta. Tak je Kibeho pripomenutím miesta kríža v živote kresťana a Cirkvi.


6. Neustále a bez pretvárky sa modlite: Ľudia sa nemodlia; a dokonca aj medzi tými, ktorí sa modlia, mnohí sa nemodlia tak, ako je to potrebné. Panna žiada od vizionárov, aby sa veľa modlili za ľudí, aby naučili ostatných modliť sa, a aby sa modlili namiesto tých, ktorí sa nemodlia. Panna nás žiada, aby sme sa modlili s väčšou horlivosťou a bez pretvárky.


7. Oddanosť Márii, uskutočňovaná hlavne pravidelným a úprimným modlením sa ruženca.


8. Bolestný ruženec Panny Márie: Vizionárka Marie – Claire povedala, že mala vízie o tomto ruženci. Panna miluje tento ruženec. Kedysi známy, upadol do zabudnutia. Panna Mária z Kibeho si želá, aby mu bola znovu vrátená úcta, a aby sa rozšíril v Cirkvi. Ale Bolestný ruženec vôbec nenahrádza Svätý ruženec.


9. Panna si želá, aby jej postavili kaplnku na pamiatku jej zjavenia v Kibehu. To je téma, ktorá sa objavila 16. januára 1982 a niekoľkokrát sa zopakovala počas toho istého roku, s novými podrobnosťami.


10. Modlite sa bez prestania za Cirkev, pretože ju čakajú veľké príkoria v časoch, ktoré prichádzajú. Tak povedala Panna Alphonsine 15. augusta 1983 a 28.novembra 1983.


Zjavenia z Kibeho často obsahovali rituály a symboly. Tak požehnanie vody ako aj požehnanie zástupov ľudí touto vodou a pietnych predmetov, ktoré si pútnici priniesli. Obrady požehnania boli obvykle sprevádzané textami, ktorých obsah zodpovedá modlitbám na príhovor. Okrem iných symbolov môžeme uviesť tiež „pole kvetov“ alebo „stromy“, ktoré vizionári začali polievať na žiadosť Panny. Tieto „kvety“ alebo „stromy“ rôznych druhov a vlastností by mohli symbolicky vyjadrovať ľudí po prijatí posolstva Panny: čím viac bude obrátení, tým viac sa „kvetinové pole“ bude rozširovať.


Podľa domnelých vizionárov posolstvo Márie odovzdané v Kibehu „nie je určené iba pre jednu osobu a netýka sa len nejakých chvíľ, ale je určené pre všetkých, pre celý svet. Keď analyzujeme výroky zachytené vizionármi od začiatku, jasne z nich vyplýva, že Panna Mária neprišla do Kibeho kvôli tomu, aby odovzdala nové učenie, ale aby nám jasne pripomenula, čo sme zabudli; aby nás zobudila, zatriasla naším svedomím, aby nás upozornila, pripomenula nám naše povinnosti Božích detí, vrátila nás na správnu cestu, nabádala nás na nápravu našich životov. Stručne povedané, prišla najmä pre našu duchovnú obnovu so zreteľom na spasenie. Mária, naša Matka, nemôže nechať svoje deti, aby sa stratili. A čo ju veľmi zarmucuje, je naša zaslepenosť a zatvrdilosť srdca.