„Matka Slova”

Nowa Strona


MIESTO NOVEJ EVANJELIZÁCIE AFRIKY

Dňa 28. novembra 2007 sa v rwandskom Kibehu uskutočnila dôležitá slávnosť – oficiálne ukončenie jubilea 25 rokov od zjavení Panny Márie, ktoré sa diali od 28. novembra 1981 do 28. novembra 1989. Na pozvanie Biskupskej konferencie Rwandy prišiel z Ríma prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov, kardinál Ivan Dias. Na liturgii sa zúčastnil apoštolský nuncius, biskupi z Rwandy a susedných štátov, členovia reholí, veľké množstvo veriacich, ako aj vládni predstavitelia.

Chceme vyjadriť svoju vďačnosť jeho svätosti pápežovi Benediktovi XVI. za jeho starostlivosť a posolstvo. Ďakujeme jeho eminencii kardinálovi Ivanovi Diasovi, že nám pomohol prehĺbiť posolstvo Panny Márie i jej túžbu, aby sa Kibeho stalo privilegovaným miestom novej evanjelizácie Afriky. Ďakujeme tiež všetkým katolíckym biskupom Rwandy a kňazom, ktorí počas jubilejného roka prišli do Kibeha spolu so svojimi veriacimi. Svätyňu navštívilo okolo 600-tisíc pútnikov zo všetkých diecéz, pre ktorých bolo slávených vyše 2000 svätých omší. S radosťou dnes môžeme svedčiť o mnohých obráteniach a o posilnení vo viere.


Okrem duchovných plodov jubilejného roka sa môžeme popýšiť aj vykonaním mnohých prác nevyhnutných na prijímanie pútnikov – prívodom pitnej vody, osvetlením kostola a okolia svätyne, zariadením miesta a kaplnky zjavení, začatím prác na výstavbe ružencovej a krížovej cesty. Podarilo sa natočiť film o zjaveniach, pripravili sa obrázky, brožúrky a kalendáre, otvorila sa kancelária pri svätyni. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí podporili o financovanie týchto projektov. Hoci už ubehlo 25 rokov od prvého zjavenia, v Kibehu aj naďalej chýba náležitá infraštruktúra, ktorá by umožnila primerane prijímať pútnikov. Chýbajú najmä príjazdové cesty do svätyne. Nemáme hotely ani miesta na nocľah. Pútnici sú počas veľkých slávností nútení stráviť noc na otvorenom priestranstve bez ochrany pred tropickým dažďom alebo páľavou.

Projekt zorširovania svätyne sa týka rôznych oblastí. Chceme zabezpečiť dôstojné prijatie a ubytovanie pre pútnikov, vybudovať pre nich skromné miestnosti. Plánujeme upraviť priestor okolo Kostola Bolestnej Panny Márie, postaviť parkovisko, odovzdať do užívania „Mariánske žriedlo“, ukončiť výstavbu krížovej ceste a ružencových chodníkov, vybudovať aulu určenú na prednášky a formačné stretnutia, usporiadať archív týkajúci sa zjavení a histórie svätyne – a to všetko s cieľom rozšíriť posolstvo Panny Márie z Kibeha. Túžime, aby pútnici prichádzajúci do Kibeha zo susedných štátov, z Burundi, Konžskej demokratickej republiky, Ugandy, Kene a Tanzánie, ako aj zo vzdialených európskych, ázijských a amerických štátov stretli sa tu s prejavom našej hlbokej starostlivosti a vďačnosti. Ich prítomnosť tu dáva nádej, že Kibeho sa čoskoro stane medzinárodným mariánskym pútnickým miestom.

Obraciame sa na veriacich a ľudí dobrej vôle s prosbou o pomoc pri realizácii týchto projektov, ktoré sú také nevyhnutné pre rozvoj svätyne v Kibehu. Nech Panna Mária, Matka Slova, drží patronát nad týmto miestom novej evanjelizácie v Afrike a vyprosuje nám postoj otvorenosti pre dobrú novinu.
Zbigniew Pawlowski SAC, rektor svätyne v Kibehu